F458 (Acropolis)

F458 (Acropolis)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 240, 233, 222 (F0E9DE)

LAB вредност: 93.01, 0.79, 6.00

Exact NCS shade: 0603-Y32R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0603-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 0.4