N439 (Abyss)

N439 (Abyss)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 86, 95, 93 (565F5D)

LAB вредност: 39.30, -4.31, -0.58

Exact NCS shade: 7106-B71G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7005-B80G

ΔE за стандардна нијанса: 2.1