X502 (Lair)

X502 (Lair)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 78, 74, 79 (4E4A4F)

LAB вредност: 31.44, 3.41, -2.34

Exact NCS shade: 8005-R41B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 8005-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 2