Y384 (Surge)

Y384 (Surge)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 233, 237, 229 (E9EDE5)

LAB вредност: 93.44, -2.46, 3.12

Exact NCS shade: 0505-G25Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-G20Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.9