N497 (Clay)

N497 (Clay)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 143, 141, 131 (8F8D83)

LAB вредност: 59.10, -1.04, 5.39

Exact NCS shade: 4804-G80Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5005-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.9