Калкулатор за потрошувачка на боја

Внесете висина и ширина на површината како и покривноста на бојата.

Како резултат ќе ја добиете потребната количина на боја за посакуваната површина.


Димензии на површина:
  висина
   m
  ширина
   m


Покривност на бојата

   m2/l

Број на слоеви
 

Потрошувачка на боја
  литри


Пресметување потрошувачка и покривност

Потрошувачката на бојата варира во зависност од површината која се третира и нејзината состојба. Апсорпцијата е под влијание на рапавоста на површината, степеност на влажност и порозноста на дрвото. На пример, боената  површина која долго не била бојадисувана апсорбира многу повеќе боја во однос на нова површина.

Во текот на пресметување запаметете дека потротрошувачката за бојадисување на цилиндар е 1,5 пати поголема од нормалната потрошувачка. Со оглед на тоа дека стапката на пополнување вообичаено е 90%,  вкупниот износво литри заокружете го на поголема децимала за да припремите доволна количина на производ како би се избегнале прекини во работењето или разлика во нијансата на боја.

Во техничките листови на производите можете да пронајдете предложена теортетска покривност во еден слој.

Како да пресметате потрошувачка на боја

1.      Висина x ширина= површина на ѕидот кој се бои

2.      Ѕид 1 + ѕид 2 + ѕид 3 + ѕид 4 = вкупна површина која се бои

3.      Вкупната површина поделена со предложената покривност на бојата (m2/l) = ПОТРОШУВАЧКА