M1 емисиона класа за градежните материјали

M1
Гредежните материјали за внатрешна употреба, како што се боите, може да се класиифициираат според нивното ниво на емисија. FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate) Финското Друштво за квалитет на внатрешен воздух и клима ги класифицираше градежните материјали во три групи.
Врвната M1 класа е резервирана за материјалите кои емитуваат екстремно ниско ниво на соединенија во атмосферата. Класата M2 материјали испуштаат умерени количини на соединенија, додека M3 класифицираните материјали не биле тестирани или пак не ги исполнуваат сторгите нивоа на емисија.  levels.
M1 сертификатот е одобрен од RTS, финската градежна информатичка фондација, на материјали одобрени во лабараториски тестови. Материјалите се тестирани за органски соединенија, формалдехид, амонијак и канцерогени супстанции. Мал тим на професионалци исто така, ги оценува емисиите на миризбата на производот. Сите тестирања се спроведени четири недели по лансирањето на производот.
Инструкции за потрошувачи кои имаат проблем со алергии 

Повеќе информации можете да најдете на Emission Classification of Building Materials