После боење

  • За да обезбедите поволни услови за сушење на боите на собна температура, се препорачува да ја покачите температурата а да ја намалите влагата на воздухот
  • Погрижете се да обезбедите добра вентилација во просторијата
  • Пред употреба оставете доволно време да се исуши површината. Сувиот површински слој не значи конечно сушење. Конечното сушење на материјалот подразбира неколку дена до две недели, во зависност од материјалот и дебелината на слојот

  • Доколку ви останало боја, внимателно ставете капак и добро затворете ја конзервата. Отворените и нијансирани производи немаат продолжен рок на складирање. 
  • Бојата се одлага како штетен отпад, а празните лименки се рециклираат.