Симболи на етикетите

Нам ни е важно, потрошувачите да се инспирирани и да уживаат во процесот на бојадисување. Затоа, од практични причини, обезбедивми информации за нашите производи кои се видливи на амбалажата. 

Симболите на етикетата на амбалажата даваат краток опис за намената на производот, степенот на сјај, типот на боја и останати корисни информации. Сето ова е со цел да им помогнеме на нашите потрошувачи лесно да го најдат вистинскиот производ за нивните потреби. 

 

Намена на бојата

The paint is suitable for ceilings Боја погодна за плафони
The paint is suitable for ceilings and interior walls Боја погодна за плафони и внатрешни ѕидови
The paint is suitable for interior walls Боја погодна за внатрешни ѕидови
The paint is suitable for interior floors Боја погодна за внатрешни подови
The paint is suitable for roofs Боја погодна за кровови
The paint is suitable for socles Боја погодна за цокле
The paint is suitable for exterior walls Боја погодна за надворешни ѕидови
 

 

 

 

Степен на сјај на бојата

The paint is full-gloss    Боја со полн сјај
The paint is glossy  Сјајна боја
The paint is semi-gloss  Полу - сјајна боја
 The paint is semi-matt Полу - мат боја
 The paint is matt Мат боја
The paint is full-matt
Боја со полн мат
 

 

 

 

Тип  на боја

The paint is solvent-borne Боја на база на растворувач
The paint is water-borne Водоразредлива боја
 

 

 

 

Покривност на бојата

The coverage of the paint on rough surfaces Покривност на бојата на груба површина
The coverage of the paint on smooth surfaces Покривност на бојата на мазна површина
 

 

 

  Метод на нанесување
Tool: spray Алат: Спреј
Tool: brush Алат: Четка
Tool: roller Алат: Валјак
 

 

 

 

Подготовка

Loose paint is removed by scraping Излупената боја се отстранува со стругање
Loose paint is removed with wire brush Излупената боја се отстранува со челична четка 
Dust is removed with dustbrush Прашината се отстранува со четка за прашина

 
 

 

 

  Услови
Painting conditions: relative humidity of the air below 80% and the temperature of the air at least +5ºC Услови за бојадисување: (релативна влажност на воздухот под 80%, а темпертаура на воздухот најмалку  + 5°C )
Paint must be protected from freezing Бојата мора да биде заштитена од замрзнување
   
Paint must be mixed before use Промешајте пред употреба.
Paint is dust dry after X hours Бојата е сува на површина после x часа.
Paint is touch dry in X hours / recoatable after X hours Бојата е сува на допир / повторно премачкајте после x часа